Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE!

 

Zobacz kierunki: studia.pracowniabehaviour.pl

 

Ostatnia szansa na zdobycie uprawnień w ramach

kursu kwalifikacyjnego!

 

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014, poz. 1142), informujemy, iż po 1 stycznia 2015r. nie będzie już możliwości organizowania kursów kwalifikacyjnych.

 

Zapraszamy na ostatnie kursy kwalifikacyjne, pozwalające na zdobycie uprawnień:

 

  • - Oligofrenopedagogika
  • - Terapia pedagogiczna
  • - Surdopedagogika
  • - Wczesne wspomaganie edukacji i rozwoju uczniów autystycznych

 

Termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 2014r.

 

Miejsce zajęć: Lwówek, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp.

 

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 502 552 418

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie kursy prowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour nadają kwalifikacje określone w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

od nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1207 z póź. zm.).

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Powyższy kurs odbywa się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Stwarza możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 400).

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni,

Liczba godzin: 270 (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne)

Cel kursu: osiągnięcie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej umożlwiających prowadzenie na terenie szkół każdego typu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Adresaci będą przygotowania do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać:

  • wiedzę o warunkach sprzyjających rozwojowi dziecka,
  • umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka w sferze motywacji do uczenia się i w zakresie posiadanych umiejętności oraz możliwości uczenia się,
  • umiejętności wykorzystywania metod wspomagających rozwój dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w pracy indywidualnych

Cele szczegółowe:

  • zdobycie wiedzy o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka
  • nabycie umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczeni się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości przyswajania wiedzy
  • zdobycie wiedzy o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych oraz emocjonalno - motywacyjnych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziećmi ujawniającymi specyficzne trudności w uczeniu się.

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

Miejsce zajęć: Lwówek
Czas trwania:
kwiecień - grudzień 2012r.
Odpłatność: 1200,00+100,00 wpisowe

Nabór zakończony.