Strategia rozwoju oświaty

strategia

Dlaczego strategia?

Posiadanie strategii rozwoju oświaty w gminie dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Ponadto uwiarygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni gminę bardziej konkurencyjną od innych.
Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, a sama edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego.
Obowiązkowym zadaniem własnym gminy jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Gmina jako organ prowadzący szkoły ma obowiązek:

  • zapewnienia właściwych warunków działania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych,
  • zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
  • wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych szkół.

Są to zadania obszerne i bardzo kosztowne, pochłaniające znaczną część budżetu gminy. Z tego powodu powinny być planowane z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, ale również możliwości finansowych gminy.
Strategia rozwoju oświaty stanowi podstawę do prowadzenia racjonalnej polityki edukacyjnej. Jest długofalowym działaniem władz gminy oraz lokalnych instytucji przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Celem podejmowanych działań jest realizacja potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej, w oparciu o realnie oszacowane zasoby i środki pozostające w dyspozycji gminy obecnie i w przyszłości.

Dlatego też tak istotnym jest określenie kierunków rozwoju oświaty, aby w efekcie podjętych działań uzyskać zadowolenie wszystkich podmiotów edukacji – dziecka (na poziomie przedszkolnym), ucznia, rodzica, nauczyciela i władz oświatowych.

Strategia rozwoju oświaty w Gminie opiera się na następujących aktach prawnych: art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić:

  • otoczenie zewnętrzne,
  • ocenić zasoby będące w dyspozycji gminy,
  • określić cele działania, co prowadzi do odpowiedzi na pytanie, jaka jest wizji firmy i jej misja.

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zostanie wypracowana spójna  i efektywna strategia działań zmierzających do optymalnego, systemowego rozwijania elementów składowych gminnej oświaty.

W strategii dokonamy określenia kierunków działań, problemów i celów rozwoju, wskażemy możliwe drogi realizacji wyznaczonych celów oraz zasady kontroli i oceny podjętych działań.

Budując strategię rozwoju oświaty w Gminie chcemy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania, występujące we wzajemnym powiązaniu sekwencyjnym:

1. W jakim punkcie na ścieżce rozwoju znajduje się gmina? – faza diagnostyczna,
2. Gdzie powinna się znaleźć w określonym momencie – faza zarysowania stanu docelowego,

3. W jaki sposób osiągnąć pożądany stan? – jest to właściwa strategia rozwoju, która będzie zawierać opis poszczególnych stanów pośrednich, środki ich osiągania oraz wskazanie na punkty w czasie, w którym powinny one wystąpić.

Strategia nie jest dokumentem „zamkniętym”, przyjmuje się, że mogą wystąpić czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w istotny sposób wpływające na założenia i realizację strategii. Stąd przewidujemy, że proces jej realizacji będzie mieć charakter ciągły, ale dynamiczny, uwzględniający dokonywanie zmian uwarunkowań i ewentualnej korekty planów.

Zapraszamy do współpracy