Przemoc w rodzinie, a funkcjonowanie dziecka jako ucznia w szkole.

Zachowanie uczniów przejawiające się nasilającymi się problemami wychowawczymi w szkole, ma swoje przyczyny. Niekiedy tą przyczyną jest przemoc w rodzinie. Najczęściej jest ona kojarzona z aktem przemocy fizycznej, ale równie destrukcyjna, a jeszcze trudniejsza do udowodnienia jest przemoc psychiczna.

Te i inne rodzaje przemocy stosowanej przez rodziców odciskają negatywne piętno na funkcjonowaniu psychicznym ucznia i jego zachowaniu w szkole.
Aby pomóc uczniom znajdującym się w sytuacji przemocy, a nauczycielom dać wskazówki, co do rozpoznawania zjawiska i sposobów radzenia sobie z nim proponujemy szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie, obejmujące następujące zagadnienia:

  • charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie,
  • rodzaje stosowanej przemocy w postaci: psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej,
  • cykl przemocy w rodzinie, czyli dlaczego sprawy związane z przemocą w rodzinie nie trafiają na Policję czy do sądu,
  • ofiary przemocy kim są, jak funkcjonują i jak im pomóc,
  • sprawcy przemocy – co powoduję, że dany człowiek staje się sprawcą przemocy,
  • nauczyciel jako świadek przemocy – rola świadka w pomocy dla pokrzywdzonych,
  • przemoc wobec dzieci i jej wpływ na zachowanie ucznia w szkole,
  • pomoc ofiarom przemocy – omówienie celów i form pomocy w postaci: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego, interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem oraz zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom pokrzywdzonym. Określenie instytucji służących wsparciem dla osób doznających przemocy.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl