Szkolenia rad pedagogicznych

Wizerunek szkoły to zbiór przekonań (oczekiwań, skojarzeń i przesądów) na temat szkoły wśród osób z jej otoczenia. Przekonania te mają wpływ na działanie szkoły, a szkoła ma wpływ na kształtowanie wizerunku, dlatego wizerunek jest koncepcją dynamiczną. Wizerunek tej samej szkoły może być różny w różnych grupach (np. wizerunek szkoły w kuratorium oświaty może być inny od wizerunku wśród uczniów. A.J. Fazlagić Proponowane szkolenie ma pomóc w kreowaniu świadomego wizerunku szkoły, nie tylko przez dyrektora szkoły ale również nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Podczas zajęć p...
Read More

Sztuka skutecznej komunikacji z uczniami i ich rodzicami.

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu technik komunikacji werbalnej i mowy ciała w rozmowach. Podstawą naszych wzajemnych relacji interpersonalnych jest rozmowa. Nie inaczej jest w naszych codziennych kontaktach z uczniem. Jednakże niekiedy opacznie rozumiemy wzajemne komunikaty, co staje się przyczyną nieporozumień i konfliktów, zarówno w relacjach z uczniami, jak i jego rodzicami. Sama rozmowa jednakże nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze umiejętność słuchania drugiej osoby. Dopiero uzupełnianie się mówienia i słuchania stwarza możliwość porozumienia się z partnerem interakcji. Propon...
Read More

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – jak sobie z tym radzić?

Zmęczenie, stres, wypalenie? Naucz się efektywnych sposobów radzenia sobie. Praca w relacji człowiek – człowiek, a taką jest praca nauczyciela w szkole jest niezmiernie stresująca. Każdy z nas radzi sobie z nim na swój sposób, lepiej bądź gorzej. Niestety często lekceważymy stres, jego natężenie i częstotliwość sytuacji stresowych. Nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko może zaowocować on wypaleniem zawodowym, odczuwanym jako niechęć do pracy, wysiłku, spadek sił życiowych, cierpliwości czy ogólnej chęci do działania. Ten stan bez naszej świadomej ingerencji nie poprawi się, a przecież prz...
Read More

Rodzina alkoholowa – wpływ na funkcjonowanie dziecka jako ucznia w szkole

Czy alkoholizm to tylko problem rodzin z tzw. marginesu społecznego? Co zrobić, kiedy uczeń sięga po alkohol, a nam, jako nauczycielom brak wsparcia ze strony rodziców, bo w domu rodzinnym ucznia nadużywanie alkoholu jest codziennością? Są to kwestie, z którym spotykamy się w naszej pracy w szkole i obok których nie możemy przejść obojętnie. Proponowane przez naszą Pracownię Behaviour szkolenie stara się udzielić odpowiedzi na te i wiele innych pytań, wyposażając jednocześnie nauczycieli w wiedzę dotyczącą zjawiska alkoholizmu i sposobów pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Tematy...
Read More

Przemoc w rodzinie, a funkcjonowanie dziecka jako ucznia w szkole.

Zachowanie uczniów przejawiające się nasilającymi się problemami wychowawczymi w szkole, ma swoje przyczyny. Niekiedy tą przyczyną jest przemoc w rodzinie. Najczęściej jest ona kojarzona z aktem przemocy fizycznej, ale równie destrukcyjna, a jeszcze trudniejsza do udowodnienia jest przemoc psychiczna. Te i inne rodzaje przemocy stosowanej przez rodziców odciskają negatywne piętno na funkcjonowaniu psychicznym ucznia i jego zachowaniu w szkole. Aby pomóc uczniom znajdującym się w sytuacji przemocy, a nauczycielom dać wskazówki, co do rozpoznawania zjawiska i sposobów radzenia sobie z nim pr...
Read More

Praca z uczniem trudnym

Co zrobić, gdy mamy poczucie, że trudny uczeń prowokuje nauczyciela swoim zachowaniem, uniemożliwia prowadzenie lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela. Te i wiele innych zachowań, to niekiedy bardzo trudne sytuacje dla nauczycieli, a nieumiejętne radzenie sobie z nimi może narazić na szwank jego autorytet i utrudnić wzajemne relacje z uczniami. Najgorsze w takich przypadkach jest okazywanie bezradności i braku konsekwencji, ponieważ uczniowie bardzo szybko to dostrzegają i uczą się wykorzystywania wahania nauczycieli, by zapanować nad klasą. Z myślą o radzeniu sobie w takich momentach nas...
Read More

Praca z uczniem nadpobudliwym

Szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą poznać techniki pracy z uczniem nadpobudliwym Prowadzenie klasy przy choćby jednym uczniu z objawami ADHD jest trudne i stanowi dla nauczyciela ogromne wyzwanie, a co dopiero, jeżeli w klasie mamy kilku uczniów nadpobudliwych. Niezbędne jest wtedy posiadanie odpowiednich narzędzi w postaci technik do pracy z dzieckiem nadpobudliwym i wyposażenie nauczycieli w te właśnie umiejętności jest głównym celem oferowanego szkolenia, które obejmuje następujące zagadnienia: szczegółowe zapoznanie ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej, analiza fu...
Read More

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zobacz w jaki sposób należy fachowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej Jako opiekunowie dzieci niekiedy spotykamy się z sytuacjami stwarzającymi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia naszych uczniów. Chcąc pomóc wszystkim zainteresowanym nauczycielom, opiekunom i osobom pracującymi z dziećmi, nasza Pracownia Behaviour przygotowała dla Państwa zajęcia uczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u dzieci. Kurs będzie obejmował...
Read More

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Ten sposób oceniania ma coraz więcej zwolenników wśród nauczycieli, a jego stosowanie wpływa na poprawę relacji nauczyciel – uczeń – rodzic. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się i przećwiczą następujące elementy oceniania kształtującego: określanie celu lekcji i formułowanie go w języku zrozumiałym dla uczn...
Read More

Przeciwdziałanie narkotykom w szkole

Poszerz swoją wiedzę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Problem narkotyków pojawia się w pracy z uczniami w szkole coraz częściej. Aby skutecznie radzić sobie z tym zjawiskiem, trzeba być wyposażonym w fachową wiedzę o rodzajach narkotyków, sposobach przeciwdziałania uzależnieniu i instytucjach, wśród których możemy szukać wsparcia. Nabyciu tej wiedzy i umiejętności służy proponowane szkolenie, obejmując następujące zagadnienia: powody sięgania przez dzieci i młodzież po narkotyki – wyszczególnienie i scharakteryzowanie poszczególnych przyczyn, sygnały ostrzegawcze po szczególn...
Read More