Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Poznaj specyfikę pracy i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

Szkoła ma być miejscem przyjaznym dla każdego ucznia, również niepełnosprawnego. Coraz więcej uczniów z różnego rodzaju deficytami kształci się w szkołach ogólnodostępnych. Od nas, jako nauczycieli wymaga to zdobywania szerszej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z problemami, jakie pojawiają się w nauce i zachowaniu uczniów.

Jak poradzić sobie w pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? W jaki sposób można mu pomóc? Na te pytania i wiele odpowiada proponowane Państwu szkolenie.

Obejmuje ono następujące aspekty funkcjonowania uczniów w szkole:

1. Praca z uczniami niepełnosprawnymi w warunkach szkoły masowej:

  • upośledzenie umysłowe
  • zespół Downa
  • dziecięce porażenie mózgowe
  • autyzm
  • uszkodzenia CUN
  • rzadkie zespoły genetyczne
  • niedosłuch, niesłyszenie
  • niedowidzenie
  • zaburzenia zachowania – zagrożenie niedostosowaniem społecznym/niedostosowanie społeczne

2. Interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

3. Konstruowanie indywidualnych planów edukacyjnych.

4. Konstruowanie dostosowań metod, form, środków i organizacji.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl