Sztuka skutecznej komunikacji z uczniami i ich rodzicami.

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu technik komunikacji werbalnej i mowy ciała w rozmowach.

Podstawą naszych wzajemnych relacji interpersonalnych jest rozmowa. Nie inaczej jest w naszych codziennych kontaktach z uczniem. Jednakże niekiedy opacznie rozumiemy wzajemne komunikaty, co staje się przyczyną nieporozumień i konfliktów, zarówno w relacjach z uczniami, jak i jego rodzicami.

Sama rozmowa jednakże nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze umiejętność słuchania drugiej osoby. Dopiero uzupełnianie się mówienia i słuchania stwarza możliwość porozumienia się z partnerem interakcji.

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, co przełoży się na lepszy kontakt z uczniem i jego rodzicami, wpłynie pozytywnie na poprawę wzajemnego zrozumienia i zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą a domem rodzinnym ucznia.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • poznanie podstawowego schematu przebiegu komunikacji,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała) – zapoznanie się z ich wyznacznikami i barierami
  • aktywne słuchanie, jako narzędzie sprzyjające wzajemnemu porozumieniu,
  • kształtowanie umiejętności celowej obserwacji i jej wpływ na podniesienie poziomu obiektywizmu w postrzeganiu relacji interpersonalnych.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl