Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – diagnoza i metody pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Uczeń pisze z błędami ortograficznymi – to znaczy, że nie zna zasad pisowni, czy ma dysortografię? Brzydki charakter pisma to brak staranności w zapisie, czy dysgrafia? A jeżeli już jest rozpoznana dysleksja, to jak pracować z takim uczniem, jak mu pomóc?

Te i wiele innych pytań zdają sobie nauczyciele bardzo często, tym bardziej, że uczniowi przejawiającemu dysfunkcje przysługuje podczas sprawdzianu po klasie szóstej czy egzaminu gimnazjalnego dostosowanie kryteriów oceniania do jego psychofizycznych możliwości.

Proponowane szkolenie ma pomóc we wczesnej diagnozie dysleksji, bowiem im szybciej zostanie zdiagnozowana, tym większe efekty przyniosą zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób pracować z dziećmi, które mają problemy typu dyslektycznego.

Tematyka zajęć:

  • Co to znaczy, że dziecko ma dysleksję? – charakterystyka pojęcia dysleksji rozwojowej, dysortgrafii, dysgrafii, dyskalkulii,
  • W jaki sposób diagnozować dysleksję – objawy, symptomy, co powinno wzbudzić zainteresowanie i niepokój nauczyciela,
  • Metody i formy pracy z uczniem prezentującym problemy typu dyslektycznego na poszczególnych przedmiotach,
  • Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – w jaki sposób prowadzić, aby uzyskać optymalne efekty w pracy z uczniem.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl